نوشته‌ها

جاذبه‌هاى مسجد

مقدمه چنانچه می‌دانیم قدرت جذب‌کنندگى هر مکانى یا موقعیتى، به میزان ارضاءکنندگى آن مکان در رابطه با نیازهاى پیرامونى بستگى دارد. جذب‌کنندگى یک موقعیت، ممکن است به دو جهت مورد توجه قرار گیرد: گاهى بعضی‌ها بر این باورند که یک موقعیت جذاب است، به خاطر این که فى نفسه جذاب است. چه آن موقعیت نیازى را ارض…