نوشته‌ها

آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی(۲)

بررسی عنصر حذف در متن غیر داستانی قرآن یکی از ویژگی‌های کتاب مقدس قرآن، بهره‌مندی از عنصر حذف و قرار دادن شنونده و خواننده در موقعیت ابهام است. این ویژگی‌ها را هم در قصص قرآن و هم در متن غیر داستانی می‌توان مشاهده نمود. در نمونه‌های غیر داستانی به حروف مقطعه و تمثیل‌ها و نماد‌های قرآنی می‌توان اشاره…