نوشته‌ها

زيارت آل ياسين و توضيح كلمات كليدى آن (2)

7ـ رَبّانِىَّ آياتِه. «الرَّبّانى» واژه اى قرآنى است كه به صورت جمع «الرّبّانيّون» دوبار در سوره مائده (آيات 44 و 63) ذكر شده و هر دو جا پس از آن «الأحبار» (جمع حِبر: دانشمند) آمده. مرادف فارسى اش در لسان التنزيل(23) مرد خداى و خداپرستان است. راغب كه با دقتى خاص لغات قرآن را توضيح مى دهد از جمله مى نويسد:…