نوشته‌ها

نیایش درمانى، راهى به سوى سلامت

و آنگاه که ایوب پروردگار خود را چنین خواند که مرا سختى رسیده است و تو بخشنده‌‏ترین بخشندگانى، ما او را اجابت نمودیم و ناراحتى او را بر طرف ساختیم. قرآن کریم / سوره انبیاء دعادرمانى، مقوله‌‏اى است که در قرن اخیر علیرغم بحران دینى که برخى از اندیشمندان قائل هستند درخور توجه قرار گرفته است. و یکى از روشهاى تحقیق در خصوص درمان بی…