نوشته‌ها

سرپرستى و ریاست خانواده (۲)

در نخستین بخش، پس از ذکر مقدمه‌اى کوتاه و تعریف سرپرستى و ریاست در خانواده با سیرى اجمالى در قوانین مدنى و آراى اندیشمندان اسلامى، تلاش شد تصویرى روشن از موضوع و آراى مختلف درباره آن، ارائه گردید. آنگاه با طرح پرسشهایى چند در موضوع اصلى، شروع به تبیین آنها کردیم. بر این اساس و در بررسى ادله فقهى موضو…

سرپرستى و ریاست خانواده (۶)

اشاره در بررسى موضوع ریاست و سرپرستى خانواده، نویسنده محترم پرسشهایى را مطرح کردند. دومین پرسش این بود که حدود ریاست مرد تا کجاست؟ براى پاسخ به این پرسش تاکنون به شش مسأله پرداخته شده است. آخرین مسأله‌اى که در این خصوص به اجمال بررسى مى‌گردد مسأله تمکین است. موضوعات ولایت و حضانت، نفقه و طلاق نیز …

سرپرستى و ریاست خانواده (۵)

در بررسى موضوع سرپرستى و ریاست مرد در خانواده، دومین پرسش این بود که حدود ریاست شوهر تا کجاست؟ پنجمین مساله مورد بحث در این پرسش، اعمال مستحبى زن مى‌باشد که باید بررسى شود آیا مشروط به اجازه شوهر مى‌باشد؟ مساله بعد بررسى انتساب فرزند از نقطه نظر حقوقى به پدر و مادر است. در این قسمت به این دو مساله پردا…

سرپرستى و ریاست خانواده (۱)

مقدمه در مباحث حقوق خانواده اولین موضوع، که مبنا و پایه بسیارى از موضوعات دیگر است، مسأله (سرپرستى و ریاست خانواده) است. خانواده، یک نهاد کوچک اما اساسى در جامعه انسانى است، این اجتماع کوچک بسان اجتماع بزرگ، با مسایل مختلفى از قبیل: اقتصاد، فرهنگ، تربیت، نزاع و خصومت و .. . روبه رو است. این که این ن…

سرپرستى و ریاست خانواده (۳)

در قسمت پیش آوردیم که روایات سرپرستى مرد به دو دسته کلى تقسیم مى‌شود: دسته‌اى که ارتباط مستقیم با موضوع دارد و دسته‌اى که آثار ریاست مرد را به مرد داده است و غیر مستقیم موید ریاست مرد مى‌باشد. آنگاه به اجمال، اجماع را پس از قرآن و سنت، به عنوان سومین دلیل توضیح دادیم. اینک در سومین بخش بحث به ارزیابى اد…

سرپرستى و ریاست خانواده (۴)

پس از بررسى ادله سرپرستى مرد در شریعت اسلامى، به بررسى برخى پرسشها پرداختیم. پرسش دوم این بود که حدود ریاست مرد تا کجاست؟ مسأله طلاق، حضانت و نفقه را به مباحث مستقل و مستوفى موکول کردیم و از آن میان، به موضوع خروج زن از منزل پرداختیم. آنچه در این قسمت مى‌خوانید سه محور دیگر از مسائل یاد شده است که جزء مصادیق س…