نوشته‌ها

پوشش‌هاى رنگى از منظر دین

پژوهش در بحث «زیبایى‌شناسى پوشش از منظر اسلام» یکى از بایسته‌هاى به حق دنیاى دین‌پژوهى است که امید است دین‌پژوهان حوزوى و دانشگاهى ما در آینده، در مسیر آن گام نهند و در این عرصه به تولید و توسعه بپردازند. مقاله زیر، به گوشه‌اى از این جنبه مغفول و بایسته در عرصه دین‌شناسى انگشت مى‌گذارد و در قلمرو آن…