نوشته‌ها

تغییرات روحى و روانى دوران بلوغ در پسران

 مقدمه دوره بلوغ، سرشار از تنش‌هاى عاطفى و روانى است. نوجوان که در حال جدا شدن از وابستگى‌هاى دوره کودکى و ورود به دوره بزرگسالى است با تضادها و کشمکش‌هاى گوناگون روانى روبرو خواهد شد. آگاهى از این تغییرات سبب مى شود تا نوجوان با هوشیارى به تحریکات محیطى پاسخ دهد و دگرگونى هاى درونى خود را کنترل نماید به‌گ…