نوشته‌ها

رویاهاى کودکانه

رویاى کودکى کودکى را همه تجربه کرده‌ایم. با آن زیسته‌ایم. از لذت‌ها و شادمانى‌هاى آنها خندیده و از ناکامى‌ها کوچک و کودکانه ى آن گریه سرداده‌ایم. اگر دقایقى چشم‌هایمان را ببندیم، تصاویر زیباى آن روزگاران را به روشنى خواهیم دید. در کودکى سراسر عشق بودیم و مهربانى، صفا بودیم و صمیمت، یکرنگى بودیم و صداقت. بعدها…