نوشته‌ها

دلبستگى در کودکان

مقدمه دلبستگى عبارت است از پیوند عاطفى عمیقى که با افراد خاص در زندگى خود برقرار می‌کنیم، طورى که باعث می‌شود وقتى با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از این که آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. نوباوگان در پایان سال اول زندگى، به افراد آشنایى که نیازهاى جسمانى …