نوشته‌ها

رشد خلاقیت در کودکان و جلوه‌هاى آن

مقدمه مطالعات روان‌شناسان درباره خلاقیت نشان داده است که خلاقیت نیز همانند سایر جنبه‌هاى انسان، از الگویى پیروى می‌کند. به نظر آنها، خلاقیت در اوایل زندگى و ابتدا در بازى کودک ظاهر می‌شود و به تدریج در جنبه‌هاى دیگر زندگى از قبیل کار، مدرسه، فعالیت‌هاى تفریحى و مشاغل تجلى می‌کند. ابتکارات یا تولیدا…