نوشته‌ها

دنیاى اینترنت، در کمین جوانى

 پروین طالقانى جهان امروز با تحولات و شگفتی هایی همراه است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت. دنیای اینترنت، اطلاعات و ارتباطات یکی از ویژگی ها و شگفتی های امروز جهان است، که شرح آن در چند سطر، صفحه و... ممکن نیست، چراکه نمی توان تأثیر آن را، در زندگی روزمره و موضوعات شخصی خود، انکار کنیم. در رأس همه این…