نوشته‌ها

تلعکبری (- ۳۸۵)

محدث قرن ۴ ق . ابومحمد هارون بن موسی، اهل بغداد. اگرچه از زندگانی تلعکبری اطلاعات چندانی در دست نیست، به سبب اهمیت وی درسلسلۀ روایات شیعی ، ناگزیرباید براساس داده های منابع مبتنی بر تاریخ دانش اندوزی نزد استادان مختلف به آگاهی هایی در بارۀ او دست یافت .نخست باید گفت که انتساب او به تلعکبری به سبب خ…