نوشته‌ها

وجدان کار و احساس تعهد

 بحث وجدان‌کارى و تعهد سازمانى کارکنان، از جمله مباحثى است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مدیران بوده و شکل‌گیرى آن نیازمند توجه به مؤلفه‌های متفاوت است. محور و چارچوب اصلی وجدان‌کارى، سه مؤلفه فرد، کار و مدیریت را در بر می‌گیرد. مشاهدات روزمره ما از خودمان، بیانگر این واقعیت است که متأسفانه ما ب…