نوشته‌ها

برای تسکین دل‌های آسیب‌دیدگان(۲)

٣−کودکان و آسیب وسایل شادی دوباره کودکان را فراهم نمائید. در حوادث، بچه‌ها به چه صورت آسیب‌روانی می‌بینید؟ اشخاص بالغ، غم و اندوه خودشان را می‌توانند بازگو نمایند. با صحبت کردن، می‌توان دل پریشان را آرام کرد. ولی کودکان نمی‌توانند احساسات خود را به درستی در مورد ترس، غم و درد درونشان، بیان نمایند. با …