نوشته‌ها

مُدگرایى

 از منظر دین و عقل، آراستن ظاهر امرى پسندیده بوده و به آن توصیه شده است، البته در حدى که از اعتدال خارج نشود و به تجمل‌گرایى، اشرافى‌گرى، مدپرستى، اسراف، تکبر، فساد، خودنمایى افراطى و فخرفروشى تبدیل نشود. براى درمان و اصلاح هر مشکل و رفتار انحرافى و نابهنجار باید علل ایجاد و گسترش آن را بررسى کرد و م…