نوشته‌ها

تقلید و الگوگیرى

«انسانهاى بزرگ، مظهر، تجسم، عصاره یا نماینده جنبش‌ها یا ادوار تاریخى هستند.[۱]» پل ادواردز «وقتى در برابر روح بزرگ یک انسان قرار مى گیریم، گویى بر بالاى قله‌اى مرتفع ایستاده‌ایم و نسیمى که از دور دست‌ها مى وزد، روح ما را به اهتزاز در مى آورد.» چرا انسان به الگو نیازمند است؟ و چرا جوانان بیش از دیگرا…