نوشته‌ها

بازى، دنیاى کودکان

انسان، نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازى، بخش مهمى از این نیاز است. هر فرد براى رشد ذهنى و اجتماعى خود، نیازمند اندیشه و تفکر است و بازى، خمیرمایه‌ ى این تفکر و اندیشه است. آمادگى جسمى و روحى براى مقابله با مشکلات، بخشى از فلسفه‌ى بازى کودکان است. بنابراین، بازى هر چه گسترده‌تر، پیچیده‌تر و اجتماعی‌تر با…