نوشته‌ها

آیا آثار مستشرقان قابل اعتماد است؟+

اشاره: موضوع استفاده از منابع و‌ آثار تحقیقى مستشرقان و مورخان خارجى همواره یکى از نکات قابل تأمل پژوهشگران و محققان در امر تاریخ‌نگارى بوده است. بعضى تاریخ‌نویسان معتقدند مستشرقان و تاریخ‌نگاران خارجى در بررسى رویدادهاى تاریخى بویژه تحولات مربوط به ایران و دیگر کشورهاى مسلمان دیدگاهها و جهت‌گیری‌ها…