نوشته‌ها

اردبیلی

اردبیلی (- ۱۱۰۱ق)رجال شناس قرن ۱۱ق . محمد بن علی ، صاحب اثرگران قدرجامع الرواه . از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست و صرفاً بر اساس داده های خود او می توان به برخی اطلاعات دست یافت . خاستگاه او اردبیل و استقراراو در نجف و کربلا بود (حسینی اشکوری ، ص ۱۲۱) . اوخود درجامع الرواه به استاد اصلی اش ، جعفربن …