نوشته‌ها

سرپرستى و ریاست خانواده (۱)

مقدمه در مباحث حقوق خانواده اولین موضوع، که مبنا و پایه بسیارى از موضوعات دیگر است، مسأله (سرپرستى و ریاست خانواده) است. خانواده، یک نهاد کوچک اما اساسى در جامعه انسانى است، این اجتماع کوچک بسان اجتماع بزرگ، با مسایل مختلفى از قبیل: اقتصاد، فرهنگ، تربیت، نزاع و خصومت و .. . روبه رو است. این که این ن…