نوشته‌ها

ابن عیاش جوهری (- ۴۰۱ق)

محدث ونویسندۀ قرن ۴ ق . احمد بن محمد بن عبیدالله به تخمین می توان تولد او را حدود ۲۷۰ ق ذکرکرد . خاندان او با ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ، از نواب خاص ، در ارتباط بوده اند .او علوم اولیه را در خانوادۀ خود آموخت ،جد وی ، عبیدالله ، از عالمان شیعۀ بغداد و درشمار اولین مشایخ او بود (ابن نجار ، ج ۲ ، ص ۴۳ …