نوشته‌ها

ابن ابی جمهور ، محمد بن زین الدین

فقیه ، محدث ، عارف ، متکلم ۱درقرن های ۹ و ۱۰ محمد بن علی بن ابراهیم احسایی ، فقیه ومحدث داری گرایش های صوفیانه .در خانواده ای اهل دانش دیده به جهان گشود. پدرش، زین الدین علی ، وجدش ، ابراهیم ، هردوازعالمان دیارخود بودند . ابن ابی جمهورعلوم اولیه را نزد ایشان فرا گرفت وسپس به عراق رفت ودرنجف محضرشاگر…