زيارت امام حسين عليه السّلام در اوقات شريفه و شبها و روزهاى متبركه،به غير اين اوقات كه ذكر شد،نيز افضل است،به ويژه اوقاتى كه به آن حضرت نسبتى داشته باشد،مانند روز مباهله و روز نزولا هل اتى و روز ولادت آن حضرت و نيز شبهاى جمعه.و از روايتى استفاده میشود كه حق تعالى در هر شب جمعه نظر لطفى بر آن حضرت مینمايد،و همه پيامبران و اوصياى ايشان را به زيارت حضرتش میفرستد.

ابن قولويه‏ از امام صادق عليه السّلام روايت كرده:هركه قبر امام حسين عليه السّلام را در هر جمعه زيارت كند،البته آمرزيده میشود،و از دنيا با حالت‏ حسرت بيرون نرود،و مسكنش در بهشت با امام حسين عليه السّلام باشد.در خبر اعمش آمده:همسايه او برايش گفت:در خواب‏ ديدم رقعه ‏هايى از آسمان فرو میريزد،كه در آنها براى هركه امام حسين عليه السّلام را در شب جمعه زيارت كند امان نوشته ‏اند،و بعد از اين در اعمال كاظمين در ضمن حكايت حاج على بغدادى به اين مطلب اشاره خواهد شد.و در غير اين اوقات از اوقات‏ شريفه ديگر نيز خوب است آن حضرت زيارت شود.روايت شده از امام صادق عليه السّلام پرسيدند:آيا براى زيارت امام‏ حسين عليه السّلام خاصى است كه بهتر از زمانهاى ديگر باشد؟فرمود:آن حضرت را در هروقت و هر زمان زيارت كنيد كه در زيارت آن حضرت خير مقرّرى است،هركه آن را بيشتر به عمل آورد،خير بيشترى خواهد يافت و هركه كمتر انجام دهد خير كمترى به دست میآورد،و در زيارت كردن آن حضرت در اوقات شريفه بكوشيد،كه اعمال صالحه در آن اوقات‏ ثوابش دو چندان است و در آن اوقات شريفه فرشتگان الهى براى زيارت آن حضرت از آسمان نازل میشوند الخ.و براى خصوص اين اوقات ياد شده زيارت منقولى يافت نشده،تنها براى روز سوم شعبان كه روز ولادت‏ حضرت امام حسين عليه السّلام است،دعايى از ناحيه مباركه بيرون آمده كه بايد آن را خواند،و ما آن را در ضمن اعمال ماه شعبان ذكر كرديم،

و همچنين بدانكه زيارت آن حضرت در غير كربلا،از شهرهاى دور فضيلت زيادى دارد،و ما در اينجا به ذكر دو روايت‏ كه در كتابهاى«كافى»،«تهذيب»و«من لا يحضره الفقيه»است قناعت میكنيم. روايت اوّل:ابن ابى عمير از هشام روايت كرده:امام صادق عليه السّلام فرمود:هرگاه راه يكى از شما دور،و از خانه‏اش تا قبور ما مسافت زيادى باشد،به پشت بام بلندتر منزل خود بالا رود،و دو ركعت نماز بجا آورد،و به سلام كردن به سوى قبرهای ما اشاره كند،به درستى كه آن نماز و سلام به ما میرسد. روايت دوم:از حنّان بن سدير از پدرش نقل شده:امام صادق عليه السّلام به من فرمود:اى سدير آيا هر روز قبر حسين عليه السّلام را زيارت میكنى؟عرض كردم:فدايت شوم نه،فرمود:شما جفا كاريد،آيا در هر جمعه او را زيارت میكنيد؟گفتم:نه،فرمود آيا در هر ماهى زيارت میكنيد؟

گفتم:نه،فرمود:آيا در هر سالى زيارت میكنيد؟گفتم:گاهى از سالها شده كه زيارت كرده‏ام‏ فرمود:اى سدير شما به امام حسين عليه السّلام چه جفاكاريد!آيا نمیدانيد كه حق تعالى دو هزارهزار فرشته]در كتاب«تهذيب»و «فقيه»هزارهزار فرتشه آمده است[ژوليده‏ موى و غبارآلود گمارده تا بر آن حضرت گريه كنند و زيارت نمايند كه هرگز سست نمیشوند،و براى تو اى سدير چه میشود،كه زيارت كنى قبر امام حسين عليه السّلام را در هر جمعه پنج مرتبه،و در هر روزى يك‏ مرتبه؟

گفتم:فدايت شوم بين ما و او فاصله بسيارى است،فرمود:به بام خانه ‏ات بالا رو و سپس به راست و چپ‏ نظر كن،آنگاه سر خود را به سوى آسمان بردار،سپس قصد كن جانب قبر آن حضرت را و بگو:السّلام عليك يا ابا عبد اللّه،السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته به خاطر اين عمل زيارتى براى تو نوشته میشود،و آن زيارت حجّ و عمره است.سدير گفت:باشد كه اين را در ماه بيش از بيست مرتبه بجا آوردم،و در آغاز زيارت اوّل از زيارت مطلقه مطلبی كه مناسب اين مقام بود گذشت،مراجعه كنيد.