انستیتوى زبان هاى شرقى در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه مسکو تأسیس یافت که بعداً به انستیتوى آسیا و آفریقا تبدیل شد. گروه هاى فارسى و ترکى از دانشکده زبان و ادبیات به این انستیتو انتقال داده شدند. در سال ۱۹۷۲ ساختار انستیتو تجدید سازمان گردید و براى خود هدفى قرار داد که بر اساس آن، فارغ التحصیلان نه فقط در زمینه ى زبان هاى کمیاب و مشکل کارشناس شوند بلکه در رشته هاى تاریخ ، زبان ، ادبیات ، سیاست معاصر ، اقتصادى کشورهاى آسیا و آفریقا متخصص باشند. این کار بر پایه ى این سه شعبه انجام مى شود : ۱) شعبه ى تاریخ ۲) شعبه ى زبان و ادبیات و ۳) شعبه ى اقتصادى ـ اجتماعى .

برنامه هاى تحصیلى آموزشى که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسیده است آموزش چهارساله و دریافت درجه ى لیسانس در موضوع «منطقه شناسى» با تخصص در یکى از رشته هاى خاورشناس ، تاریخدان ، خاورشناس فیلولوگ ( زبان و ادبیات شناس ) ، خاور شناس اقتصاددان را در نظر دارد. دانشجویان لیسانس علاقمند ، مى توانند دو سال دیگر تحصیل کرده و درجه فوق لیسانس بگیرند. صرف نظر از تخصص ، به دانشجویان یک یا دو زبان شرقى و یکى از زبان هاى غربى ( انگلیسى ، آلمانى ، فرانسوى ) آموخته مى شود. شعبه ى تاریخ ، فعالیت کرسى هاى تاریخ کشورهاى خاور نزدیک و میانه ، تاریخ کشورهاى آسیاى جنوبى ، تاریخ کشور چین ، آفریقا شناسى را هماهنگ مى کند. دانشجویانى که متخصص تاریخ مى شوند، این درس ها را مطالعه مى کنند : تاریخ کشورهاى آسیا و آفریقا ، تاریخ روسیه ، باستان شناسى و نژاد شناسی. علاوه بر دوره ى مفصل تاریخ کشور یا منطقه مورد مطالعه ، به دانشجویان تاریخدان دوره هاى معین کشور شناسى از قبیل اقتصادى ، نظام سیاسى ، فرهنگ ، منبع شناسى و تاریخ نویسى تدریس مى شود.

شعبه ى زبان و ادبیات شناسى دانشکده کشورهاى آسیا و آفریقا شامل این کرسى هاست : فیلولوژى ( زبان و ادبیات ) عربى ، ایرانى ، ترکى ، هندى ، کشورهاى آسیاى جنوب شرقى ، کره و مغولستان ، چینى ، ژاپنى ، کرسى زبان هاى اروپاى غربى ، کرسى آفریقا شناسی. دانشجویان زبان و ادبیات شناس دوره هاى مشترک اصول زبان شناسى و ادبیات شناسى ، زبان شناسى عمومى و تاریخ ادبیات را فرا مى گیرند و همچنین درس هاى ویژه از قبیل آواشناسى نظرى و دستور زبان ، لغت شناسى ، لهجه شناسى و تاریخ زبان هاى شرقى مربوطه ، ادبیات ، تاریخ ، جغرافیا ، سازمان سیاسى کشور یا منطقه مورد مطالعه را مى آموزند.

سه کرسى روابط اقتصادى بین المللى ، اقتصاد ، جغرافیاى اقتصادى کشورهاى آسیا و آفریقا ، سیاست شناسى مشرق زمین ، در چهارچوب شعبه ى اقتصادى ـ اجتماع آموزش مى دهند. این آموزش حرفه اى شامل مطالعه ریاضیات عالى ، آمارشناسى اقتصادى ، سیستم هاى پول و اعتبارات ، اقتصاد و جغرافیاى اقتصادى کشورهاى آسیا و آفریقا ، اقتصاد روسیه ، کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته روابط اقتصادى بین المللى و درس هاى دیگر است که جایگاه ویژه اى به درس هاى اقتصادى کشور یا منطقه مورد مطالعه اختصاص داده مى شود.

علاوه بر درس هاى اجبارى ، دانشجویان این امکان را دارند که یک سلسله دوره هاى اختیارى از قبیل تاریخ اندیشه اجتماعى ، تاریخ هنر ، جمعیت شناسى و مسائل ملى و زبانى ، تاریخ خاور شناسى در روسیه را انتخاب کنند. بخش مهمى از برنامه ها ى تحصیلى ، کار آموزى هاى دانشجویان در کشورهاى زبان مورد مطالعه و نیز همکارى فعالانه با سازمان هایى است که با کشورهاى آسیایى و آفریقایى مناسبات دایمى دارند. دانشکده به وسایل نوین دیدارى و شنیدارى ، نوارخانه ، اتاق هاى مخصوص انواع مختلف ترجمه از جمله ترجمه هم زمان و اتاق هاى فرهنگ کشورهاى مختلف و نیز به کامپیوتر براى درس هاى عملى انفورماتیک مجهز است.