آیا در مورد امام زمان (ع) و حکومت عدل او، در ادیان ، مذاهب و فرقه هاى دیگر نیز آمده است ؟

پاسخ:

قرآن کریم در این باره می فرماید:

«وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَن الاْ رْض یَرِثُهَا عِبَادِی الصَّـَـلِحُون ;[۱] در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم : بندگان شایسته ام وارث (حکومت ) زمین خواهند شد!».

در روایتى امام باقر (ع) می فرماید: «هم اصحاب المهدى فى آخر الزمان»; مقصود از بندگان شایسته اى که وارث حکومت زمین می شوند، یاران حضرت مهدی (عج) در آخر الزمان هستند.[۲] بنابراین در کتاب «زبور» حضرت داود بشارت به حکومت عدل حضرت مهدى داده شده است .

جالب آن که در کتاب «مزامیر داود» که امروز جزء کتاب هاى عهد قدیم است ، عین تعبیرى که در آیه فوق آمده یا مشابه آن در چند مورد دیده می شود و نشان می دهد با تمام تحریفاتى که در این کتاب ها به عمل آمده این قسمت هم چنان از دستبردها مصون مانده است . از آن جمله در مزمور ۳۷ جمله ۹ می خوانیم : زیرا که شریران منقطع می شوند، و اما متوکّلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد.

در جاى دیگر همین مزمور جمله ۱۱ می خوانیم : اما متواضعانه وارث زمین شده از کثرت سلامتى متلذذ خواهند شد. در جمله ۲۷ نیز می گوید: زیرا متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وى منقطع خواهند شد…[۳] این ها عناوینى است که در قرآن مجید از آن تعبیر به بندگان شایسته شده است .

در کتاب زند (کتاب مذهبى زردشتیان در این باره آمده است : لشکر اهریمنان با ایزدان دائم در روى خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالباً پیروزى با اهریمنان باشد… آن گاه فیروزى بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند… و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان ، عالم کیهان ، به سعادت اصلى خود رسیده بنى آدم بر تخت نیکبختى خواهند نشست ).

در کتاب صفیناى نبی ، فصل ۳ در آیه ۶ و ۷ می گوید: به منظور گردآوردن طوایف بشر بر یک دین حق ، سلاطین دول مختلفه را نابود کنم ، آن وقت برگردانیم به قوم ها لب پاکیزه براى خواندن همه به نام خداى و عبادت کردن ایشان به یک روش .

«شاکمونی» پیغمبر هندوها در کتاب مذهبى خود می گوید: پادشاهى دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «کشن» بزرگوار تمام شود و او کسى باشد که بر کوه هاى مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود، و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد.

در انجیل متى فصل ۲۴ آیه ۲۷ و ۳۰ آمده است : «…چون برق که از مشرق بیرون می آید و تا مغرب ظاهر می گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود… خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان که می آید با قدرت و جلال عظیم …».

باز در انجیل متى فصل ۲۵ آیه ۲۱ گوید: “و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جمع ملائکه مقدسه بر کرسى بزرگى قرار خواهندگرفت .”

این بود نمونه اى از بشارت هاى ادیان و مذاهب دیگر در مورد مصلح جهانى حضرت مهدی غ البته همه ادیان ، مصلح جهانى را به نام «مهدی» ننامیده اند و هر مذهب و کیش او را به نام مورد پذیرش همان آیین معرفى کرده است ، ولى از قراین و شواهد به خوبى می توان فهمید که مقصود همه آن ها همان «مهدی» از دودمان رسالت اسلامى است.[۴]

در روایتى از امام باقر(ع) نیز نقل شده است که فرمود: «حضرت موسی (ع) در «سِفر اولی » نگاه کرد و قدرت و منزلت قائم آل محمد را مشاهده نمود، سپس درخواست نمود تا خداوند او را قائم آل محمد قرار دهد، خداوند به او فرمود که آن حضرت از ذریه و فرزندان احمد (ص) است . سپس بار دیگر در «سِفر دوم» نگریست و دوباره مانند همان مطلب قبلى را دید، و همان درخواست را از خداوند نمود و همان جواب را شنید; همچنین در “سِفر سوم ” نظر کرد و…»[۵]

بنابراین درادیان و کتاب هاى آسمانى سابق نیز بشارت به حکومت عدل امام زمان (ع) بوده است . هر چند بر اثر تحریفاتى که واقع شده ، این گونه تصریحاتى که در این روایت آمده ، الان وجود ندارد.

پی نوشتها:

[۱] . انبیأ،۱۰۵٫

[۲] . تأویل الآیات ، سید شرف الدین حسینى استر آبادی ، ص ۳۲۶، انتشارات جامعه مدرسین .

[۳] . اقتباس از تفسیر نمونه ، آیت اللّه مکارم شیرازى و دیگران ، ج ۱۳، ص ۵۲۰، دارالکتب الاسلامیه .

[۴] . ر.ک : مصلح جهانی ، سید هادى خسروشاهی ، ص ۵۸ـ۶۱، انتشارات اطلاعات / مهدى در بشارت هاى آسمانی ، محمد فقیه نیا، نشر بنیاد پژوهش هاى علمى فرهنگى نورالاصفیا / او خواهد آمد، على اکبر مهدى پور، نشر مؤسسه انتشارات رسالت .

[۵] . (الغیبه ، محمد بن ابراهیم نعمانی ، ص ۲۴۰، مکتبه الصدوق ، تهران / الصراط المستقیم ، على بن یونس نباطى بیاضی ، ج ۲، ص ۲۵۷، چاپ کتابخانه حیدریه نجف .)