روستاي خوجين در جنوب شرقي شهرستان خلخال قرار داردکه جاده اصلي خلخال ، امامرود از داخل اين روستا مي گذرد.زيارتگاه امامزاده قاسم بر سر جاده اصلي مسير بين شهرستان خلخال و روستاي خوجين در 2 کيلو متري خلخال قراردارد .بناي اين امامزاده در حال بازسازي مي باشد مستطيلي شکل و داراي يک گنبد فلزي کوچک است، و داراي يک حياط ورودي در قسمت جنوبي است که ورودي اصلي بنا نيز در همين ضلع واقع شده به گفته اهالي روستا در گذشته بناي امامزاده از خشت بوده که به مرور زمان اين بنا تخريب شده و بناي جديد توسط خيَري بنام آقاي ذبيحي احداث شده است بناي جديد از نوع آجري با اسکلت فلزي است و ورودي و نورگيرهاي آن داراي قوس کند شکسته است.

زيارتگاه امامزاده سيد هاشم در 2 کيلومتري شهرستان خلخال بر سر جاده خلخال و روستاي خوجين بر روي تپه اي در قسمت ضلع جنوبي امامزاده قاسم قرار گرفته است. بناي زيارتگاه مستطيل شکل و به ابعاد 4×4 متر و به صورت ساده بنا شده و سقف آن مسطح و داراي نماي سيماني مي باشد ورودي اين بنا از ضلع شرقي بوده و دو پنجره کوچک در دو طرف درب ورودي قرارa دارد.

امامزاده ابراهيم در مسير جاده اصلي بين شهرستان خلخال و روستاي خوجين قرار گرفته بناي اصلي امامزاده در دوران پهلوي (حدود 50 سال قبل) در خيابان کشي توسط مهندس غير مسلمان تخريب شده.

هم اکنون تنها يک پايه آجري ساده به ارتفاع يک متر در مسير جاده اصلي قرار گرفته که که زيارت نامه اين امامزاده مي باشد و اطراف آنرا ساختمانهاي مسکوني احاطه کرده اند.