اين امامزاده در 20 کيلومترى غرب پاوه، در روستاى هجيج و در کنار روخانه سيروان قرار دارد . در سال هاى اخير بناى اين امامزاده به صورت چهار طاقى آجرى توسط اداره اوقاف احداث شده است. در گذشته مقبره اين امامزاده بنايى سنگى بود .

پيش نمازان روستاى هجيج درباره نام و نسب اين امامزاده به نقل از «بحر الانساب» مى گويند : نامش عبيدالله و فرزند حضرت امام موسى کاظم(ع) است و پس از رحلت پدر در زمان هارون الرشيد با يکى از برادارنش به نام امامزاده اسماعيل به اين منطقه پناه آورده است . بعدها برادرش به «اسپريس» يکى از روستاهاى اطراف پاوه عزيمت کرد و او در هجيج ماندگار شد . اندک اندک يارانى به دور او جمع شدند .»