اين بقعه با توجه به گنبد آجرى کم خيز و بناى ساده بيرونى از نظر معمارى فاقد جلوه اى ويژه است.

بدنه داخل بقعه با کاشيکارى طرح هندسي: مرکب از ستاره هاى شش پر و شش ضلعى ها و حاشيه اى از کاشى معرق زينت شده است.

درون بنا قبرى قرار دارد و بر آن کتيبه اى از کاشى معرق دوره تيمورى نصب شده است که صاحب مدفن ار را معرفى مى کند. بر اساس نوشته اين کتيبه صاحب مدفن فضل بن امام موسى کاظم (ع) متوفى در سال202 هجرى قمرى است.

نصب اين کتيبه کاشى متعلق به دوره تيمورى از آثار قطب الدين خضر شاه است که مؤلف «جامع مفيدى» نيز به آن اشاره کرده است.