اين امامزاده در بيست کيلومترى غرب پاوه، در روستاى هجيج و در کنار روخانه سيروان قرار دارد. در سال هاى اخير بناى اين امامزاده به صورت چهار طاقى آجرى توسط اداره اوقاف احداث شده است. در گذشته مقبره اين امامزاده بنايى سنگى بود.

نام و نسب اين امامزاده به نقل از «بحر الانساب»: نامش عبيدالله و فرزند حضرت امام موسى کاظم(ع) است و پس از رحلت پدر در زمان هارون الرشيد با يکى از برادارنش به نام امامزاده اسماعيل به اين منطقه پناه آورده است. بعدها برادرش به «اسپريس» يکى از روستاهاى اطراف پاوه عزيمت کرد و او در هجيج ماندگار شد. اندک اندک يارانى به دور او جمع شدند.»