در فاصله هفتاد كيلومترى شهرستان مشهد و در جاده تربت حيدريه روستاى موسوم به زيارت قرار دارد كه نام آن به واسطه وجود بقعه منسوب به امامزاده سيد نور الله مى باشد. سنگ قبرى كه بر روى مزار وى قرار گرفته نشان مى دهد كه ايشان از نوادگان امام موسى ين جعفر (ع) بوده و در اين مكان به شهادت رسيده اند.