بناى عشق آباد در ۱۰ کيلومترى غرب فريمان و در روستاى عشق آباد واقع است و مرقد سيد نظام الدين از نوادگان امام سجاد(ع) در آنجا قرار دارد. اين مزار مربوط به دوره تيمورى است ولى شالوده اصلى بنا به دوره ايلخانى و حتى سلجوقيان مربوط مى‌شود. اين بنا داراى ايوان نسبتاً بزرگى است که به سمت شرق ساخته شده و تزئينات رسمى بندى و گچى زيبايى سقف ايوان را مزين کرده‌است. در سمت چپ ايوان اين بنا با استفاده از آجر کلمه محمد (ص) به صورت مشبک و در قسمت راست آن کلمه على(ع) نقش بسته ‌است.