مقبره امامزاده سيد نجفعلي (اجاق)در روستا جلاير در شمال غربي لاهرود در 20 کيلو متري مشگين شهر واقع شده است.

مقبره سيد نجفعلي در بين اهالي روستا به اجاق معروف است. مزار اين سيد که نسبش طبق اظهارات اهالي به امام جعفر صادق(ع) مي رسد قبلا داراي بناي مختصري بوده که اکنون تخريب شده است،در حال حاضر اجاق در محوطه روستا واقع گرديده و داراي هيچ ساختمان يا بنايي نمي باشد و تنها داراي يک سنگ قبر معمولي است ولي در بين اهالي روستا داراي احترام و ارزش خاصي است و تمام دسته هاي عزاداري و سوگواري از جوار اين سيد مراسم خود را شروع مي نمايند.

مردم کرامات زيادي از اين شيخ نقل مي کنند و براي قبولي حاجات خود براي اين شيخ نذر و نياز مي کنند. و هدايا و نزورات خود را بر سر مزار سيد بين مردم پخش مي کنند.