بناي امامزاده سيد محمد (ع) در دهستان سر سبز لنبر از توابع بخش مرکزي خلخال واقع شده است.علي رغم اين که امامزاده داراي بناي مشخصي مي باشد ، متاسفانه بيشتر اهالي روستا بخصوص جوانان از وجود مزار امامزاده در داخل روستا اطلاعي ندارند. خيابان اصلي روستا که آسفالت هم مي باشد از داخل روستا مي گذرد که آن را به دو بخش تقسيم مي کنند که در پايين جاده و در سراشيبي آن بناي چهار گوش امامزاده با سقف شيرواني به چشم مي خورد .

اين بنا داراي نماي سيماني سفيد است و به نظر مي رسد از ساخت آن زمان زيادي نمي گذرد و متعلق به همين دوران است.