در پايان خيابان دروازه قرآن مزار سيد اميرعلى بن حمزه(ع) از نوادگان امام موسى کاظم (ع) قرار دارد که داراى صحن و حرم بزرگ و زيبايى است.

بنا از دو بخش تشکيل شده است ؛ فضايى چليپايى شکل متشکل از چهار صفه که قسمت اصلى بنا محسوب مى شود و اتاق ها و ايوان هاى کوچکى که قسمت هاى ورودى اين بنا هستند. مسجدى نيز در پشت حرم وجود دارد. مرقد درون ضريحي از چوب و خاتم و فولاد قرار گرفته است. درِ منبت کارى ( نقش برجسته به شکل گل و گياه و جز آن که روى چوب ايجاد کنند ) ورودي اين بقعه قديمى و بسيار زيبا است و بر بالاي دهليز ورودى، کتيبه اى به خط ثلث عالى از ” سلطان ابراهيم” فرزند شاهرخ تيمورى موجود است که روي سنگ سماق مانندى نـَقر ( حک ) شده . بناى اصلى بقعه به دوره عضدالدوله ديلمى منتسب است و بعدها در دوره صفويه ، زند و قاجار نيز تعميراتى در آن انجام شد.