روستاى ابوالقاسم از نظر موقيت در هفتاد وپنج کيلومترى شهرستان مشهد در جاده نيشابور واقع گرديده و با وجود کوهستانى بودن آب و هواى مساعدى دارد.در کنار اين روستا بنايى به چشم مى خورد که بنابر شواهد مرقد مطهر امام زاده سيد ابوالقاسم صالح(ع) از نوادگان امام موسى بن جعفر(ع) است که در سال227ق در اين مکان به شهادت رسيده است ضريح فلزى و سنگ لوح قبر داخل بنا در ساماندهى اخيرا به اين مکان افزوده شده است.