بناى آرامگاه شاهزاده سلطان احمد ابن موسى كاظم (ع‌) در 35 كيلومترى شرق گناباد نزديك به روستاى بيمرغ واقع است. بقعه با طرح و نقشه هشت ضلعى كه گنبد بر فراز آن ايجاد شده در ميان محوطه‌اى مشجر قرار گرفته است. بر پيرامون ديوار فضاى داخلى بنا كتيبه‌اى قرآنى به چشم مى خورد كه به خط ثلث نگارش يافته است. به درستى روشن نيست اولين بقعه در چه تاريخى برپا شده اما سنگ قبر موجود در فضاى معمارى بنا حاوى تاريخ 1053هـ . ق حاكى از آن است كه در دوره صفويه و مقارن با اين عصر بقعه‌اى در اين مكان وجود داشته و مرحوم حاج حسنعلى بيك آن را مرمت كرده است.