تاريخچه:

بناي مذكور يك بناي مذهبي منفرد اسلامي گنبددار ازنوع تك پوششي با دو مناره آجري است كه در جبهه جنوبي آن قرار دارند عموه مصالح آن آجر است پلان داخلي بنا به شكل چهارصفه-چليپا مي باشد و ورودي در ضلع شرقي آن قرار دارد طاقهاي آجري امامزاده بصورت جناغي و عومل تزيينات داخلي آن شامل كاربندهاي آجري و مقرنس كاري ساده است.

موقعيت امازاده:

بقعه امامزاده سراج الدين در روستاي ديزج تكيه واقع در شانزده و نيم كيلومتري جنوب شرقي اروميه كه از جاده اروميه اشنويه جدا مي شود قرار گرفته است روستاي ديزج تكيه به عنوان يك منطقه روستايي از دهستان باراندوز چاي شمالي از توابع بخش مركزي شهرستان اروميه واقع شده است.

نام و نشان امازاده:

بر روي سنگ قبر اين امازاده عبارت زير خوانده مي شود«هو الله تعالي مرقد منور امامزاده سرادين ابن الكاظم در قريه بلوت در سرپشته في ما بين دو رودخانه ظاهر شده اگر اين كه كسي بخواهد تصرف كند آن را به لعنت خدا گرفتار شود» گفتني است قريه بلوت يادشده اشاره به نام قديمي اين روستا (ديزج تكيه) دارد همچنين دو رود كوچك نيز در گذشته در طرفين محل امازاده جاري بوده است كه هم اكنون يك از آنها به موازات ديوار شمالي محوطه امازاده همچنان جاري مي باشد وجود نهر خشكيده اي نيز كه به موازات ديوار غربي و داخل محوطه كشيده شده است احتمالا بقاياي رود ديگر مي باشد.

سابقه بنا و حدود و ثغور آن:

از باني امازاده هيچ آگاهي در دست نمي باشد اما از بررسي بنا روشن مي شود كه بناي تاريخي امازاده كه پيشينه آن به دوره قاجار مي رسد نخست در پلان مربع شكل به ابعاد 12/5*12/5 متر ساخته شده كه در دوره هاي بعد فضاهايي به جبهه غربي و جنوبي افزوده گرديده است.