امامزاده زاويه سادات در روستاى زاويه سادات در قسمت جنوبى شهرستان خلخال قرار دارد. اين امامزاده مربوطه به سيد الياس و سيد هاشم است که طبق روايت اهالى از فرزندان امام موسى بن جعفر(ع) مى باشد مقبره هر دوامامزاده در اين بنا واقع شده است.

ساختمان فعلى اين بنا که در محدودة قبرستان جاى گرفته در سال 1380 ساخته شده و قدمتى بيش از 4 تا 5 سال ندارد. ساختمان قبلى بالاى تپه قرار داشته که داراى نماى آجرى و کوچکتر از ساختمان فعلى است.

بناى فعلى داراى 2 چايخانه و آب انبار است که قدمت آب انبار حدود 200 سال مى باشد.

بناى فعلى اين امامزاده مستطيل شکل بوده که نماى 3 ضلع آن از سنگ مرمريت سفيد و تراورتن است و نماى پشت بنا آجرى مى باشد. اين بنا داراى 3 درب ورودى در 3 طرف بنا مى باشد و در هر 4 ضلع بنا نورگير دارد. قوسهاى بکار رفته درب و پنجره هاى بنا از نوع پنج اوهفت تيز است.

ديوار هاى داخلى بنا تا ارتفاع حدود 80 سانتى متر از سنگ پلاک سبز و زرد کار شده و بقيه ديوار داراى نماى آجرى است که با آجر3 سانتى کار شده است. سازه بنا اسکلت بتنى با سقف مسطح است.