‏بناى اين مكان زيارتى در چند صد مترى مسجد جامع اشترجان اصفهان قرار دارد و داراى شبستان گنبددار مربعى است كه ديوارهاى آن از خشت مخلوط با سنگريزه و كاه ساخته و با گِل بندكشى شده است.

روى ديوارها را اندود كاهگلى به ضخامت چهار سانتى‏متر و روى آن را اندود گچى به ضخامت يك سانتى‏متر پوشانيده است. اين بنا از نظر مصالح ساختمانى و تزئينات به مسجد جامع اشترجان شباهت دارد. ديوارهاى امامزاده و اتاق گنبد مسجد از خشت ساخته شده است. در امامزاده تزئينات چند رگه گچى محدود به فرورفتگى ديوار و محراب است در حالى كه در مسجد تزئينات چندرنگى مزبور سراسر صفحه اتاق گنبد را فرا گرفته است.

كتيبه‏ هاى موجود نشان مى‏ دهد كه ساختمان امامزاده، هفت سال قبل از مسجد تكميل شده است. تا چندى قبل اتاق گنبد به دليل نداشتن سقف در معرض عوامل مخرّب جوّى بود تا اينكه نسبت به تعمير آن اقدام شد. قسمت خارجى ديواره محراب با آجر روكشى گشت و زواياى اتاق و نقاط وسط ديوارهاى شرقى و غربى با جرزهاى آجرى كه سقف جديد را نگاه داشته، پر شد.(1)

منبع: 1. معمارى ايران در عصر ايلخانان، دونالدو يلبر، ترجمه عبداللَّه فرياد، ص‏150.