اين بناى زيارتى در مهرجرد ميبد يزد قرار دارد كه سردر ورودى آن تجديد بنا شده و دو گلدسته بر آن الحاق كرده اند. محوطه امامزاده نسبتاً وسيع بوده و غلام گردشى (راهروى) در سه طرف بقعه تعبيه شده است. به سطح درونى سقف گنبد، نقاشى باقى مانده از دوران قاجاريه ديده مى شود. در اين بنا، دو تخته سنگ قبر ديده مى شود، يكى در پيش اتاق زيارتگاه به ابعاد 32*36 سانتى متر نصب گشته و به خط نسخ بر آن اين عبارت نوشته شده است: اللَّه اكبر، وفات خاتون مرحومه سعيده ستيره صالحه بى بى يادگارخاتون بنت صاحب اعظم خواجه نصيرالدين على فى رمضان سنة احدى و ثلثين و ثمان مئة [831ه.ق ]. سنگ ديگر بر ديوار طرف دست چپ همين اتاق به رنگ نخودى و به اندازه 33*33 سانتى متر از نوع سنگ هاى قرن ششم اين منطقه نصب شده است كه به دليل تراش بد و فرسايش، قابل خواندن نيست.

 منبع : يادگارهاى يزد، ج 1، ص 94 – 93؛ بناهاى آرامگاهى، ص 117.