يکى از بقاع متبرک شيراز، آرامگاه بى بى دختران است که در کوچه اى منشعب از خيابان شهيد دستغيب در پشت بيت العباس در نزديکى مسجد ايلخانى قرار گرفته است.

امامزاده بى بى خديجه، ام عبدالله از فرزندان امام زين العابدين (ع) است که به بى بى دختران معروف است. اين بقعه داراى گنبدى بلند است و بناى آن در زمان زنديه ساخته شده است. بنياد بقعه را زنى از سلاطين نهاده و چون به دليل زلزله تخريب شده، محمدقلى خان ايلخانى عمارت را تجديد و تعمير کرد. اين بقعه داراى دو طبقه بر روى سطح زمين و يک زيرزمين مى باشد. حياط آن نيز داراى حوضى مربعى در جلو بقعه و دو باغچه در طرفين آن است.

مقبره ام عبدالله در زيرزمين حياط قرار گرفته است. از راه داخل، بقعه تا ارتفاع يک و نيم مترى از سنگ گندمک ساخته شده و پوشش روى آرامگاه چوبى است که طول و عرض آن حدود 4 متر و 1/5 متر و ارتفاع آن 2 متر است. در اطراف مقبره نيز، سنگ قبرهايى وجود دارد که تصاويرى بر روى آنان حجارى شده و اکنون در پله ها کارگذاشته شده است. در بيرون از بقعه، در ضلع شمال قبر عبدالله مبارک قرار دارد.