در شمال شرق امامزاده سيد بهلول خوى، آرامگاهى کوچک ولى مجلل با دو مناره و گنبدى کوچک و آجرهاى زيبا و آيينه کارى قرار دارد. اين امامزاده مربوط به سيد جليل القدر “آقا ميرهادي” و زيارتگاه عامه مردم است.

اين بنا باز سازى شده و ساختمان جديدى بر روى مقبره قديمى ساخته شده است. همچنين درى مطلا (زراندود) و کنده کارى شده و مزين به آيات قرآن مجيد در ورودى اين آرامگاه نصب شده است.

منبع: ميراث فرهنگى استان آذربايجان غربى