اين بنا در محله چرنداب تبريز واقع است كه در اصل مسجدى با سقف و ستون چوبى و پنجره هايى در چهار جهت بوده است. در شرق آن دو اتاق تو در تو قرار داشته كه در يكى از آنها صورت سه قبر وجود دارد. اين مسجد به طور كامل بازسازى شده و از آثار كهن آن پنجره هاى چوبى مشبّك ميان مسجد و مقبره باقى مانده كه زيبايى و جلوه هنرى آن درخور تحسين است. ديوار حد فاصل ميان دو اتاق را برداشته اند.

مردم بر اين باورند كه در اين بقعه حليمه خاتون – خواهر امام رضا(ع) – و دو كنيزش دفن گرديده اند اما پژوهشگران محلى از جمله مرحوم كارنگ احتمال داده است اين بقعه بايد از امام ابومنصور محمد بن اسعد بن محمد بن حسين عطار طوسى معروف به امام حفده باشد كه فقيهى فاضل، واعظى فصيح و اصولى بوده كه در اواخر قرن ششم هجرى (سال 571ه.ق يا 573ه.ق) در تبريز رحلت نموده است.

منبع: دائرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 336؛ آثار باستانى آذربايجان، عبدالعلى كارنگ، ص 120 – 117.