اعمال سحرهاى ماه مبارک رمضان و آن چند عمل است:

اوّل:سحرى خوردن،و آن را ترک نکند گرچه‏ به خوردن یک خرماى خشک،یا نوشیدن شربتى از آب باشد،و بهترین سحریها سویق یعنى قاووت و خرماست،و در خبر وارد شده:که خدا و فرشتگان صلوات مى‏ فرستند بر آنهایى که در سحرها استغفار مى‏ کنند،و سحرى مى‏ خورند.

دوم:هنگام خوردن سحرى سوره«انّا انزلناه»را بخواند،که هرکه این سوره مبارکه را هنگام افطار کردن و سحرى خوردن بخواند،در فاصله بین این‏ دو زمان ثواب کسى را دارد که در راه خدا در خون خود غلطیده است.