نمی‏‌دانم که چگونه است که همیشه جنبه‏‌هاى منفى اخلاقى، در زن خلاصه می‏‌شود، اما در مورد مرد، چنین نیست. در حالى که خطر انحراف هر دو را به یک اندازه تهدید می‏‌کند.

اگر غرایز درونى، بتواند انسان را به انحراف بکشاند، بی‏‌تردید میان مرد و زن، هیچ تفاوتى وجود ندارد؛ و از سوى دیگر، جوهره عقل، تلاش و ایمان نیز در مرد و زن یکسان است؛ بنابراین هیچ دلیلى وجود ندارد تا با این ادعاى واهى، فقط زن را در حصار نقش خاصى، زندانى کنیم. چنین ادعایى، هیچ مبناى فکرى خاصى ندارد و یا بر مبناى آمار خاصى استوار نیست، بلکه به موازات فساد اخلاقى زنان، انحرافات مردان نیز قابل توجه است.

البته باید توجه داشت که فساد، تنها در انحرافات جنسى خلاصه نمی‏‌شود. گاه انحرافات مرد بیشتر از کج‏روی‌هاى زنان است. هر چند این ادعا بر پایه آمار دقیق، استوار نیست اما در ظاهر، مشهود است.

در هر حال آنچه مسلم است در تمامی امور، رعایت موازین اخلاقى، شرط اساسى فعالیت در عرصه‏‌هاى مختلف است، اما آیا این شرط تنها اختصاص به زن دارد و یا شامل مرد نیز می‏‌شود؟

کردار ناپسند، هم براى مرد و هم براى زن، ناپسند است و اعمال شایسته نیز به همین صورت براى هر دو پسندیده است. به هر حال، بیان آراء مختلف همانند این که حوزه وظایف مرد تا چه اندازه است و چگونه می‏‌توان وظایف او را به‏ گونه‏‌اى تنظیم کرد که از انحراف او جلوگیرى کرد؟ و یا چگونه حوزه وظایف زن را مشخص کنیم و یا رفتارهاى اخلاقیش را محدود کنیم تا گرفتار فساد اخلاقى نگردد؟ نیاز به ریشه‏‌یابى تمامى جریان‌هاى موجود در زندگى بشرى دارد.

بر این اساس، ما بر این عقیده‏‌ایم که فعالیت زن، به خودی خود، در صحنه‏‌های سیاسى، اقتصادى و غیره، حرام شمرده نشده است. چگونه است که از دیدگاه برخی، همیشه جنبه‏‌هاى منفى اخلاقى، در زن خلاصه می‏‌شود، اما در مورد مرد، چنین نیست. در حالى که خطر انحراف هر دو را به یک اندازه تهدید می‏‌کند.