در ميان چينيان کهن، به ويژه پيروان مذهب تائو، روزه قلب وجود دارد. در اين آيين، اين روزه، از روزه تن اهميت بيشترى دارد.1 پيروان مکتب کنفوسيوس نيز روزه را براى آماده سازى خود، در پرستش ارواح نياکان، مورد توجه قرار مى دهند.

1- تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج اول، بخش اديان و مذاهب چين، مؤلف: عبداللّه مبلغى آبادانى