دکتر اليزابت ماير استاديار مطالعات حقوقى دانشکده وارتان دانشگاه پنسيلوانيا، متخصص حقوق اسلامى در جهان معاصر و حقوق خانواده از ديدگاه  اسلام مى باشد. خانم آن ماير ليسانس، فوق‏ليسانس و دکتراى خود را از دانشگاه ميشيگان اخذ نمود.

(1) وى علاوه بر حقوق، مطالعات زيادى در خصوص مسائل خاورميانه و جهان اسلام داشته است.

آثار

از خانم ماير کتب و مقالات زيادى در خصوص مسائل جهان اسلام و بنيادگرايى اسلامى بر جاى مانده است که براى نمونه، مى توان موارد زير را  برشمرد:
1. تاثير بنيادگرايى بر حقوق، سياست و قانون اساسى در ايران، پاکستان و سودان [The Fundamentalist Impact on Law, Politics andthe Constitution in Iran, Pakistan and the Sudan]
2. جنگ و صلح در سنت اسلامى و حقوق بين‏الملل، [War andPeace in the Islamic Tradition andInternational Law]
3. اسلام و حقوق بشر. سنت و سياست (1997)، [Islam and Human Rights : Tradition andPolitics]
4. «بازخيزى اسلامى يا پيامبرى جديد: نقش اسلام در ايدئولوژى قذافى » در کتاب بازخيزى اسلامى در جهان عرب، به ويراستارى هلال دسوکى  1982).
1. Timothy D. Sisk, Islam and Democracy: Religion, Politics,andPower East , Washington D. C: United StatedInstitute of Peace Press, 1994. ANN ELIZABETH MAYER –

به کوشش :مهدى شوشترى
منبع :اسلام و غرب ، اسفند 1377، شماره 19