حضرت محمد (صلّى اللّه علیه و آله ) از دنیا رفت در حالى که خشتى بر روى خشتى ننهاد .

رسول الله (صلّى اللّه علیه و آله ) فرمود: مسجدها مجالس پیامبران است.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله ) هرگاه مى خواست در گرماى تابستان از خانه بیرون رود روز پنجشنبه مى رفت، و هرگاه مى خواست در سرماى زمستان به خانه باز گردد روز جمعه به خانه باز مى گشت.

حضرت خدیجه (علیها السّلام) گوید: پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله ) هنگامى که وارد خانه مى شد ظرف آب طلب مى کرد و براى نماز وضو مى گرفت، آن گاه بر مى خاست و دو رکعت نماز کوتاه مى گزاشت، سپس به بستر خواب مى رفت.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) هرگز بر دشمن شبیخون نزد.[۱]

ملحقات

رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) فرمود: خروس سفید دوست من است و دشمن آن دشمن خداست؛ این حیوان صاحبش را و تا هفت خانه از همسایگان را پاسبانى مى کند. (انس گوید) رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) آن را شبها در خانه خود نگاه مى داشت.

حضرت رضا (علیه السّلام) فرمود: در خروس سفید پنج صفت از صفات پیامبران وجود دارد : شناختن اوقات نماز، غیرت مردانه، سخاوت، شجاعت و کثرت آمیزش با همسر.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: خانه هیچ پیامبرى نبود مگر آنکه در آن کبوترى نگهدارى مى شد، زیرا سفیهان جنّ با بچه هاى خانه سر به سر مى گذارند، اماوقتى کبوتر در خانه باشد با آنها بازى مى کنند و به اهل خانه کارى ندارند.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: در خانه رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) یک جفت کبوترسرخ رنگ بود.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) کراهت داشت که بدون چراغ وارد خانه تاریک شود.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) دوست داشت که در زمستان دخول و خروجش از خانه در شب جمعه باشد.

على (علیه السّلام) فرمود: از سنّت است که چون وارد مسجد شدى رو به قبله بنشینى.

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: سقف خانه ها را[ با عکس هاى حیوانات و صورت جانداران ] نقاشى نکنید، زیرا رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله ) از این کار کراهت داشت.

منبع: سنن النبى،علامه سید محمدحسین طباطبائى

پاورقی‌:

[۱] . مناسبت این حدیث با آداب مسکن و خانه آن است که هیچ گاه پیامبر اعظم (ص) شب هنگام که دشمن درمنزل یا اردوگاه خواب است بر او حمله نمى کرد.

در این حدیث از خواب به مرگ تعبیر شده است چنانکه در سوره زمر آیه ۴۲ آمده است.