درباره ترجمه

« آداب راز و نياز به درگاه بى نياز»، ترجمه فارسى« عدة الداعى و نجاح الساعى» ابن فهد حلى، به قلم محمد حسين ناييجى نورى است. اين ترجمه، سليس و روان و در عين حال دقيق است.

 مترجم، در مقدمه اش بر كتاب، انگيزه ترجمه كتاب را چنين بيان كرده است:« اولين بارى كه اسم اين كتاب شريف به گوشم خورد، از زبان مبارك حضرت استاد علامه آية اللَّه حسن زاده آملى بود…. ايشان، براى سير علمى طلاب مى فرمودند:« خوب است كتاب هاى« مفتاح الفلاح» شيخ بهايى( ره) و« عدّة الداعى» ابن فهد حلى و… درسى شود…». توصيه هاى جناب ايشان در گوشم بود تا به فكر افتادم كه اين كتاب را براى همه سالكان و روندگان مسير حق تعالى، به فارسى درآورم كه علاقه مندان به اهل بيت(علیه السلام) از اين بوستان پرگل گلى چيده و از اين خرمن مبارك خوشه اى برگيرند».

 هم چنين به لزوم سير و سلوك و استفاده از فرصت براى خودسازى اشاره كرده و در اهميت اين كتاب براى سالكان مى نويسد:« اگر به خود آمدى و مى خواهى به خودت سفر كنى و حقيقت خويش را بشناسى و با پروردگارت آشنا شوى و در سير و سفر ابدى بيفتى و از خودت به خدايت برسى، اين كتاب، توشه راه توست و به تو مى آموزد كه چگونه به اين سفر بروى و ره توشه تو چيست؟ ابن فهد حلّى( ره) كه از كاملان روزگار خويش است، مجموعه اى از احاديث پيشوايان و آشنايان و پيش كسوتان راه خطير آخرت را گردآورى كرده است؛ مجموعه اى از احاديث گران بها كه با تلاش و كوشش، چنان آنها را تأليف و انس داده كه خواننده آنها را مجموعه اى مى يابد كه از قلم يك تن تراوش كرده، با آنكه در اصل، احاديثى متفرق بوده كه وى از احاطه فراوانى كه به احاديث داشته، آنها را گل چين كرده و آنها را با هم تلفيق و آشتى داده است».

 مترجم، هم چنين بخش ديگرى از مقدمه را به شرح حال مؤلف، گفتار فهرست نگاران در مورد مؤلف، اساتيد، شاگردان و تأليفات ابن فهد اختصاص داده است.

 وى، حواشى ارزش مندى را بر عبارات كتاب نوشته است كه به دليل مفصل بودن، به انتهاى كتاب انتقال داده و در بخشى با عنوان يادداشت ها، توضيحات هر باب را جداگانه آورده است.

منابع

 مقدمه و متن كتاب.