اشاره:

ابو الحسن شیخ علی جزائری یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن دهم هجری است. شیخ جزائری فقیهی اصولی حکیمی متکلم و جامع علوم عقلی ونقلی بود وی از شاگردان ابی فهد حلی و شیخ حسن ابن العشره بود و خود در علم و عمل و پارسائی بی مانند بود. محدث قمی او را در عداد مشایخ بزرگ امامیه بر شمرده و کتاب او را به نام درالفرید در توحید است. شیخ از اساتید مرحوم محقق ثانی است و در اجازات خود از او مدحی بلیغ می نماید و او را به عنوان علامه و علما و شیخ الفقها جامع معقول و منقول بر شمرده است

ویژگی اخلاقی

محدث قمی به نقل از محدث جزائری از کتاب مقامات می نویسد شیخ علی جزائری مردی خاشع و از کبریائی باری تعالی بسی خائف بود.

او دانشمندی ذاکر بود سپس اضافه می کند که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را خیلی به تأنی و با حضور قلب پس از نماز ادا می کرد و با هر یک از تکبیر و تحمید قطرات اشک او در عشق محبوب سرازیر بود و بدان گونه متوجه عظمت و کبریائی خالق بود که به هنگام نماز.

وفات

سنوات عمر او بیشتر در عتبات (عراق) سپری شد. تاریخ دقیقی از وفات او به دست نمی آید ظاهراً قبل از اواسط قرن دهم ۹۴۰ وفات نموده است.